Equal Sum Subarrays (USACO Gold 2023 February)

Equal Sum Subarrays (USACO Gold 2023 February)

这个题应该可以感觉到有比较直观的O(N3)\mathcal{O}(N^3)解法,而根据一般的复杂度经验N=400N=400O(N3)\mathcal{O}(N^3)的规模上限,但我们看到此题特意标明了时间限制是3秒(多50%50\%),所以这指向O(N3)\mathcal{O}(N^3)应该是能够通过的。

具体的办法,通过前缀和,暴力生成所有的subarrays的和,然后把这些和与subarray范围一起,按和的大小排序,然后对每个ii用双指针扫描这个排序好的列表,记录下上一个包含a[i]a[i]的和的数值(代码中with变量),以及上一个不包含a[i]a[i]的和的数值(without),abs(with-without)就是a[i]a[i]需要改变的一个可能的值,在其中取最小值,就是对ii的结果。具体见代码。

官方解答中有进一步优化到O(N2logN)\mathcal{O}(N^2\log N)的解法,可以参考。

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
typedef pair<int,int> pi;
 
int n;
ll ps[505];
vector<pair<ll, pi>> sums;   // subarray sums
const ll INF = 1e18;
 
int main() {
  scanf("%d", &n);
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    ll a;
    scanf("%lld", &a);
    ps[i] = ps[i-1]+a;
  }
  for (int i = 0; i < n; i++)
    for (int j = i; j < n; j++) // [i,j]
      sums.push_back({ps[j+1]-ps[i], {i,j}});
  sort(sums.begin(), sums.end());
 
  for (int i = 0; i < n; i++) {  // result for i
    ll ans = INF;
    ll with = INF, without = INF;
    for (auto e: sums) {
      if (e.second.first <= i && e.second.second >= i)
        with = e.first;
      else without = e.first;
      if (with != INF && without != INF)
        ans = min(ans, abs(with-without));
    }
    printf("%lld\n", ans);
  }
 
  return 0;
}