Moo Network (USACO Gold 2022 February)

Moo Network (USACO Gold 2022 February)

看起来是一个全连通图,但是不是所有的边都有用,我们只用生成出有用的边就可以解这个题。具体来说,因为yy的范围是[0,10][0,10],所以根据Kruskal的思想,每次都加最短的能把两个连通分量合并的边。

先考虑xx相邻的边,这些边就已经可以把所有节点加进来,只是不一定是最短的。所以我们只需要xx相邻的边,以及可能比这个更短的边就行了。

具体办法,就是对于每一个点,生成在[0,10][0,10]这11个row上面的xx相邻的边就可以了,如果有比所有点中xx相邻的点更近的点,那一定会被这1111条边覆盖。复杂度是O(nlogn)\mathcal{O}(n \log n)

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
 
int n;
pair<int,int> cs[100005];    // x,y, 0 <= x <= 1e6, 0 <= y <= 10
vector<pair<int,int>> rs[11];  // all (x,idx) values for each y
struct E {
  int u,v;
  ll d;
};
vector<E> es;
bool cmp(E &a, E &b) {return a.d < b.d;}
int fa[100005];
 
int find(int x) {
  return fa[x] == x ? x : fa[x] = find(fa[x]);
}
 
bool merge(int x, int y) {
  x = find(x), y = find(y);
  if (x != y) {
    fa[x] = y;
    return true;
  } else 
    return false;
}
 
int main() {
  scanf("%d", &n);
  for (int i = 0; i < n; i ++)
    scanf("%d %d", &cs[i].first, &cs[i].second);
  sort(cs,cs+n);
  for (int i = 0; i < n; i++)
    rs[cs[i].second].push_back({cs[i].first,i});
  int nxt[11] = {0}; // pointer to next value in the same row
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    int x = cs[i].first, y = cs[i].second;
    assert(rs[y][nxt[y]].first == x);
    nxt[y]++;
    for (int j = 0; j <= 10; j++) {
      if (nxt[j] < rs[j].size()) {
        // add an edge
        int x2 = rs[j][nxt[j]].first;
        es.push_back({i,rs[j][nxt[j]].second,(ll)(x-x2)*(x-x2)+(ll)(y-j)*(y-j)});
      }
    }
  }
  sort(es.begin(), es.end(), cmp);
 
  // Kruskals
  ll ans = 0;
  int cnt = 0;
  for (int i = 0; i < n; i++)
    fa[i]=i;
  for (E e: es) {
    if (merge(e.u, e.v)) {
      ans += e.d;
      if (++cnt == n-1) break;
    }
  }
  printf("%lld", ans);
  return 0;
}