Permutation (USACO Gold 2021 US Open)

Permutation (USACO Gold 2021 US Open)

此题步骤和细节较多,难度较大。

新增的节点或者在原有节点的外接三角形内(题目友好,规定不会和线或者点重合),或者在外接三角形的三个角的对顶角内。就是下图A,B,C,D区间

  \ B /
   \ /
   x
   / \
  / A \
 --<----->--
 C/    \D
 /     \

所以新增一个节点的时候,是否是合法的,是可以O(1)\mathcal{O}(1)判断的(具体就是用叉乘来做判断,见程序)。

下面看怎样求解整个序列。排列相关的题,往往会向bitmask DP的方向去想,此题确实比较像bitmask DP,可以列出状态和转移方程,但最大的障碍是n=40n=40,而且没有找到meet-in-the-middle方法。所以bitmask DP是不通的,需要继续找降低复杂度的办法。

用最简单的穷举的方式,可以对每个排列检查是否是合法的,这样可以过66个测试点。

正解是用可以用44维DP来做,状态定义为:dp[i][j][k][l]\text{dp}[i][j][k][l], i,j,ki,j,k是上面提到的外接三角形三个顶点, ll是已经放了多少个点。从l1l-1ll新增一个节点的时候,可以看到仅有有两种情况:

 1. 新增节点在原有外接三角形里面,这样的话,i,j,ki,j,k不变,新的方案数是l1l-1个节点时候方案数的Mijk(l1)M_{ijk}-(l-1)倍,MijkM_{ijk}是所有节点中,在三角形ijkijk内的总数(包含i,j,ki,j,k),可以看到三角形内每个点都符合要求,Mijk(l1)M_{ijk}-(l-1)就是最后新增的节点的可选方案数。
 2. 新增节点在原有外接三角形的外面,则i,j,ki,j,k中有一个是新增出来的,我们枚举i,j,ki,j,k三角形中所有点xxxx就是原有另外一个三角形顶点,对于每个xx,都有三种情况(xxijkijk中的两个组合,作为原有三角形),把方案数加起来就可以了。

为了让i,j,ki,j,k之间的顺序好处理,也为了减少计算量,我们可以将外接三角形的节点顺序固定(比如编号从小到大),然后dp[i][j][k][3]=6\text{dp}[i][j][k][3]=6就可以统计这个三角形顶点间的6种顺序。

状态转移如下:

dp[i][j][k][l]=dp[i][j][k][l1](Mijkl+1)+xijk(dp[i,j,x][l1]+dp[i,k,x][l1]+dp[j,k,x][l1])\text{dp}[i][j][k][l] = \text{dp}[i][j][k][l-1] \cdot (M_{ijk}-l+1) + \sum_{x \in \triangle ijk} (dp[i,j,x][l-1] + dp[i,k,x][l-1] + dp[j,k,x][l-1])

其中,MijkM_{ijk}i,j,ki,j,k三角形内总点数(包含i,j,ki,j,k), xxi,j,ki,j,k三角形内任一点(不包含i,j,ki,j,k)。dp[i,j,x][...]\text{dp}[i,j,x][...]的意思是把i,j,xi,j,x排序后作为三个下标。

四维DP,再加每次更新状态需要O(n)\mathcal{O}(n),所以复杂度是O(n5)\mathcal{O}(n^5)

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
typedef pair<int,int> pi;
 
int n;     // <= 40
pi ps[45];   // x,y <= 1e4
int dp[45][45][45][45];
int ans;
const int M = 1e9+7;
 
int cross(pi a, pi b) {
  return a.first * b.second - a.second * b.first;
}
 
pi sub(pi a, pi b) {
  return {a.first-b.first, a.second-b.second};
}
 
bool sameSide(pi p1, pi p2, pi a, pi b) {
  int c1 = cross(sub(b,a), sub(p1,a));
  int c2 = cross(sub(b,a), sub(p2,a));
  if ((ll)c1 * c2 >= 0) return true;
  else return false;
}
 
bool inside(pi p, pi a, pi b, pi c) {
  if (sameSide(p,a,b,c) && sameSide(p,b,a,c) && sameSide(p,c,a,b))
    return true;
  else return false;
}
 
void sort3(int &a, int &b, int &c) {
  int x[3] = {a,b,c};
  sort(x, x+3);
  a = x[0], b = x[1], c = x[2];
}
 
int main() {
  int n;
  scanf("%d", &n);
  for (int i = 0; i < n; i++)
    scanf("%d %d", &ps[i].first, &ps[i].second);
 
  vector<int> pe(n);
  for (int i = 0; i < n; i++)
    pe[i] = i;
  
  for (int l = 3; l <= n; l++) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      for (int j = i+1; j < n; j++) {
        for (int k = j+1; k < n; k++) {
          if (l == 3) {
            dp[i][j][k][l] = 6;
          } else {
            int cnt = 3;
            for (int x = 0; x < n; x++) {
              if (x == i || x == j || x == k) continue;
              if (inside(ps[x], ps[i], ps[j], ps[k])) {
                cnt++;
                int a = i, b = j, c = x; sort3(a,b,c);
                // case 2: surrounding triangle became larger going from l-1 to l
                dp[i][j][k][l] = (dp[i][j][k][l] + dp[a][b][c][l-1]) % M;
                a = i, b = k, c = x; sort3(a,b,c);
                dp[i][j][k][l] = (dp[i][j][k][l] + dp[a][b][c][l-1]) % M;
                a = j, b = k, c = x; sort3(a,b,c);
                dp[i][j][k][l] = (dp[i][j][k][l] + dp[a][b][c][l-1]) % M;
              }
            }
            if (cnt > l-1) // case 1: triangle stayed same, added an internal vertex
              dp[i][j][k][l] = (dp[i][j][k][l] + (ll)dp[i][j][k][l-1] * (cnt - l + 1)) % M;
            if (cnt == n && l == n)
              ans = (ans + dp[i][j][k][l]) % M;
          }
        }
      }
    }
  }
  printf("%d", ans);
  return 0;
}