Shortcut (USACO Gold 2019 January)

Shortcut (USACO Gold 2019 January)

这个题的基本意思,是在图上加一条边,求能够节省从各个点回到1这个点的牛的总路径长度的最大值。有两个关键条件:

 1. 路径长度相同的时候,要选字母序靠前的路径。
 2. 新增的边只有当牛走原来路径能碰上的时候,才能节省距离。

条件2的意思,就是新增边之后用标准方法求最短路的办法是不对的,需要另想办法。条件1的意思,是求最短路的时候需要仔细选择方案。

既然是最短路径,最直观的办法当然还是从Dijkstra开始,我们沿这个往下想,发现是可以找到比较直观的方法的:

 1. 对每个点,算出最短距离,以及经过这个点的牛的数量,如果shortcut从这里出发(到节点1),则节省的数值可以得到。
 2. 得到每个点经过牛的数量的办法:每个点保存最短路的第一步走到哪里,如果有几条,就保存目标点编号最小的(这样就保证了最短路径是字母序最前的)。
 3. 然后对所有牛走一遍最短路,累加牛的数量就得到每个点牛经过的数量,结合最短距离,就可以找到最多节省的距离。

最后的复杂度是O(n2)\mathcal{O}(n^2)

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
typedef pair<int,int> pii;
 
int n, m, T;
int c[10005];      // c[i] <= 1e4
vector<pii> adj[10005]; // target, time (<=25000)
int dist[10005];
int nxt[10005];     // first step in shortest path
int cows[10005];    // # of cows walking over i
 
int main() {
  scanf("%d %d %d", &n, &m, &T);
  for (int i = 0; i < n; i++)
    scanf("%d", &c[i]);
  for (int i = 0; i < m; i++) {
    int u,v,t;
    scanf("%d %d %d", &u, &v, &t);
    u--; v--;
    adj[u].push_back({v, t});
    adj[v].push_back({u, t});
  }
  priority_queue<pii, vector<pii>, greater<pii>> q;
  q.push({0,0});
  fill(dist, dist+n, 1e9);
  dist[0] = 0;
  while (!q.empty()) {    // dijkstra
    int u = q.top().second, du = q.top().first;
    q.pop();
    if (du != dist[u]) continue;
    for (auto p: adj[u]) {
      int v = p.first, dv = p.second;
      int d = dist[u] + dv;
      if (d < dist[v] || d == dist[v] && u < nxt[v]) {
        dist[v] = d;
        nxt[v] = u;
        q.push({d, v});
      }
    }
  }
  for (int i = 1; i < n; i++) {  // calc cows over each field
    for (int j = i; j != 0; j = nxt[j])
      cows[j] += c[i];
  }
  ll ans = 0;
  for (int i = 1; i < n; i++) {  // find best field
    ans = max(ans, (ll)cows[i] * (dist[i] - T));
  }
  printf("%lld", ans);
  return 0;
}