Tests for Haybales (USACO Gold 2022 January)

Tests for Haybales (USACO Gold 2022 January)

这是一个构造题,一种办法是用差分约束来解,另一种办法是构造树来解。总体上,不等式的约束关系这样的题,用图或树的方式来表达关系,是一个比较通用的解决构造问题的方法。

题目核心条件是:jij_ixjixi+Kx_{j_i} \leq x_i+K成立的最大索引,这个换过来讲,就是xji+1>xi+Kx_{j_i+1} > x_i + K,所以在纸上画一画,可以理解到,这些不等式基本形成两类约束关系,一是多个jij_i之间串起来,形成互相之间的距离要大于K,最长的串有多长,应该就需要至少多少个K;另一个是对于jij_i都是同一个值的多个相邻点,就要求这些点都单调增而且都要在xjiKx_{j_i}-Kxjix_{j_i}的范围内。这样两类约束关系关系,可以想到是一个二维的结构,可以构造出一棵树出来,就是ii的父亲是ji+1j_i+1,比如对题中例子:

   7
   / \
  5  6
  /  |
 3   4
 / \
1  2

然后我们需要给他们assign数字,这有多种办法,比如一种比较简单的,就是父亲是儿子最大编号加上K+1,而K=N。容易验证这样产生的结果是正确的。对于例子来说就是:

      7
     / \
   5(15) 6(17)
   /    |
  3(8)  4(10)
  /  \
1(0)  2(1)

此题对思维能力有一定要求,代码写出来是非常简单的。

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
 
// <= 1e5
int n;
int j[100005];
vector<int> adj[100005];  // i's parent is j[i]+1, root is N+1
int height[100005];
ll K;
ll x[100005];
 
int idx = 0;
void dfs(int s) {
  for (int u: adj[s]) {
    height[u]=height[s]-1; // calc heights of children
    dfs(u);
  }
  x[s] = height[s]*K + idx++;
}
 
int main() {
  scanf("%d", &n);
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    scanf("%d", &j[i]);
    j[i]--;
    int fa = j[i]+1;
    adj[fa].push_back(i);
    height[fa] = max(height[fa], height[i]+1); // calc height of root
  }
 
  K = n;
  dfs(n);   // assign x[i]
 
  printf("%d\n", K);
  for (int i = 0; i < n; i++)
    printf("%lld\n", x[i]);
 
}