Time is Mooney (USACO Gold 2020 January)

Time is Mooney (USACO Gold 2020 January)

比较简单的一个DP题。首先直观来看,时间越长,时长带来的penalty越大,是个平方关系。所以比较容易想到,旅行时长是有一个最大值的,简单推一下不等式(赚的钱必须大于0):

mtCt2tm/Cm \cdot t \geq C \cdot t^2 \\ t \leq m / C

其中mmmaxmi\max m_i。所以最大时长Tmax=m/CT_\text{max} = m / C

因为m1000m \leq 1000,所以时长最大不会超过10001000NN也比较小10001000。然后我们定义dp[i][j]\text{dp}[i][j]: 第ii天,到达城市jj的情况下,最多能赚到最多多少钱。然后状态转换比较简单就不写了。

复杂度O(Tmax(N+M))\mathcal{O}(T_{\text{max}} \cdot (N+M))

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
 
// n <= 1000, m <= 2000, c <= 1000
int n, m, c;
vector<int> adj[1005];
int a[1005];
int dp[1005][1005];   // dp[i][j], at day i, at city j, max money earned 
ll ans;
 
int main() {
  scanf("%d %d %d", &n, &m, &c);
  int amax = 0;
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    scanf("%d", &a[i]);
    amax = max(amax, a[i]);
  }
  for (int i = 0; i < m; i++) {
    int a,b;
    scanf("%d %d", &a, &b);
    adj[a].push_back(b);
  }
  for (int i = 0; i <= 1000; i++)
    for (int j = 0; j <= 1000; j++)  
      dp[i][j] = INT32_MIN;
  dp[0][1] = 0;
 
  // amax * i >= c * i^2, so i <= amax / c
  int tmax = amax / c;
  for (int i = 0; i <= tmax && i <= 1000; i++)
    for (int j = 1; j <= n; j++)
      for (int k: adj[j]) {
        dp[i+1][k] = max(dp[i+1][k], dp[i][j] + a[k]);
        if (k == 1)
          ans = max(ans, (ll)dp[i+1][k] - c*(i+1)*(i+1));
      }
  printf("%lld", ans);
 
  return 0;
}